دانلود مداحی روزی ما کرده خدا باب الحوائج را از مهدی اکبری

4 خرداد 1399

دانلود مداحی جدید روزی ما کرده خدا باب الحوائج را از مهدی اکبری در سایت مداحی

Download new Nohe by Mehdi Akbari called Rozi Ma Karde Khoda from madahi.org

دانلود آهنگ روزی ما کرده خدا باب الحوائج را مهدی اکبری

متن مداحی روزی ما کرده خدا باب الحوائج را از مهدی اکبری

🌹🎤==madahi.org==🌙🌹
lılılروزی ما کرده خدا باب الحوائج را

lılılاز ما نگیرد کاش ” یا باب الحوائج ” را

lılılهرکس صدایش کرد بیچاره نخواهد شد

lılılکارش به یک مو هم رسد پاره نخواهد شد

یادش بخیر آن روزها که مادر خانهlılıl

گه گاه میزد پرچمی را سردر خانهlılıl

پر می شد از همسایه ها دور و بر خانهlılıl

یک سفره ی نذری ، قدر وسع شوهر خانهlılıl

lılılمادر پدرهامان همین که کم میاوردند

lılılیک سفره ی موسی بن جعفر نذر می کردند

lılılعصر سه شنبه خانه ی ما رو به را می شد

lılılیک سفره می افتاد و درد ما دوا می شد

با اشک وقتی چشم مادر آشنا می شدlılıl

آجیل های سفره هم مشکل گشا می شدlılıl

آنچه همیشه طالبش چندین برابر بودllılıl

نان و پنیر سفره ی موسی بن جعفر بودlılıl

lılılگاهی میان روضه ی ما شور می آمد

lılılپیرزنی از راه خیلی دور می آمد

lılılبا دختری از هر دو چشمش کور … می آمد

lılılبهر شفای کودک منظور می آمد

یک بار در بین دعا مابین آمینمlılıl

برخاست از جا گفت دارم خوب می بینمlılıl

آنکه توسل یاد چشمم داد مادر بودlılıl

آنکه میان روضه می زد داد مادر بودlılıl

lılılآنکه کنار سفره می افتاد مادر بود

lılılگریه کن زندانی بغداد مادر بود

lılılحتی نفس در سینه ی او گیر می افتاد

lılılهر بار که یاد غل و زنجیر می افتاد

🌸🎤====madahi.org====🌙🌸